Επισκεφθείτε:

Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2008

Ελληνική Τεχνολογική Περιβάλλοντος Α.Ε

Ελληνική Τεχνολογική Περιβάλλοντος Α.Ε.- www.eltepe.gr Το Πρόβλημα
Στην χώρα μας, μεγάλες ποσότητες απόβλητων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) που παράγονται απορρίπτονται στο έδαφος ή οδηγούνται σε παράνομη καύση.

Τα υλικά αυτά είναι επικίνδυνα για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον διότι περιέχουν σε μεγάλες συγκεντρώσεις τοξικές και καρκινογόνες ουσίες, όπως βαρέα μέταλλα, πολύ-χλωριωμένους υδρογονάνθρακες, πολύ-αρωματικές ενώσεις κλπ


H Εταιρεία

Η Ελληνική Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΑΕ αποτελεί ανώνυμη εταιρεία η οποία ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1998 και δραστηριοποιείται στον τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (Α.Λ.Ε.) με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Από τον Ιούνιο του 2004 είναι εγκεκριμένο Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ).
Σκοπός της ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. Α.Ε., είναι ο σχεδιασμός και η άσκηση της πολιτικής διαχείρισης των Α.Λ.Ε. σε εθνικό επίπεδο.
Με τον όρο σχεδιασμό εννοούμε την οργάνωση και λειτουργία ενός πανελλήνιου δικτύου συλλογής προσωρινής αποθήκευσης και μεταφοράς προς ανακύκλωση με την υιοθέτηση των μέτρων και προϋποθέσεων που καθορίζονται με τον νόμο 2939/2001 και το ΠΔ82/2004 για την εναλλακτική διαχείριση των Α.Λ.Ε.

Ο Εθνικός Στόχος

Σύμφωνα με το ΠΔ82/2004 «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για την διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β’40) Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων», ο Εθνικός στόχος που καλείται να επιτευχθεί από την ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. Α.Ε. είναι ότι από τις πωλούμενες ετησίως ποσότητες λιπαντικών παράγονται ποσότητες ΑΛΕ σε ποσοστό 60%. Από τις παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων λιπαντικών ελαίων πρέπει να συλλέγεται τουλάχιστον το 70% και εξ αυτών να αναγεννάται τουλάχιστον το 80% , απαλλάσσοντας έτσι το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας από επικίνδυνα τοξικά απόβλητα.
Οι Καινοτομίες

Η επιχείρηση στηρίζεται στο καινοτόμο πρόγραμμα σχεδιασμού της που στοχεύει:

Στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας.

Στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για το πρόβλημα που προκύπτει από την κακή διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων.

Στην ενθάρρυνση της υπεύθυνης διαχείρισης τους από τους καταναλωτές.

Στην εμπεριστατωμένη ενημέρωση για τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του συστήματος.

Στην παροχή επαρκών και αντιπροσωπευτικών στοιχείων αναφορικά με τις ποσότητες και την προέλευση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων τα οποία θα είναι άμεσα διαθέσιμα στους αρμόδιους φορείς.

Στην αύξηση του ποσοστού αναγέννησης των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και τον περιορισμό της λαθραίας διακίνησης.
Η Νομοθεσία

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Νόμου 2939/2001 (ΦΕΚ 159 Α), προβλέπεται η οργάνωση Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων είτε ατομικών είτε συλλογικών από τους υπόχρεους διαχειριστές.
Οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εναλλακτική διαχείριση και τη δημιουργία Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων καθορίζονται στο ΠΔ82/2004 με θέμα "Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων".
Το ΠΔ8272004 καλύπτει τα λιπαντικά έλαια που διατίθενται στην ελληνική αγορά και καθορίζει ως υπόχρεους:

1. Αυτούς που παράγουν λιπαντικά έλαια - "Παραγωγούς".
2. Αυτούς που εισάγουν λιπαντικά έλαια "Εισαγωγείς".
3. Αυτούς που διαθέτουν στην αγορά λιπαντικά έλαια, προκειμένου να -χρησιμοποιηθούν από τον τελικό χρήστη ή καταναλωτή "Διακινητές".

Υποχρεώσεις διαχειριστών-διακινητών
Οι διαχειριστές (παραγωγοί και εισαγωγείς) των λιπαντικών ελαίων έχουν την ευθύνη:
" Να οργανώνουν ατομικά συστήματα ή να συμμετέχουν σε συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης.
" Να προβαίνουν σε συλλογή των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων και να μεριμνούν ώστε τα απόβλητα αυτά να οδηγούνται προς επεξεργασία σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις κατά περίπτωση.

Οι διακινητές έχουν την ευθύνη:
" Nα μη διακινούν λιπαντικά έλαια τα οποία δεν είναι ενταγμένα σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, επιπλέον δε να συλλέγουν τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων και να τα παραδίδουν σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν στο πλαίσιο Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης προς περαιτέρω διαχείριση.

Τα Πλεονεκτήματα

Η ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ κρίθηκε ως η πλέον κατάλληλη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των απαιτήσεων της νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων στην Ελλάδα, γιατί:

Αποτελεί έναν αξιόπιστο φορέα εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ (17.6.2004/ΦΕΚ805Β/2004), ο οποίος δραστηριοποιείται πολλά χρόνια στο αντικείμενο διαχείρισης αποβλήτων με μεγάλη επιτυχία.


Διαθέτει ολοκληρωμένη πρόταση διαχείρισης, η οποία καλύπτει όλα τα στάδια, από τη συλλογή μέχρι την τελική διάθεση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, σε μονάδες που εφαρμόζουν τις πλέον σύγχρονες παγκόσμια τεχνολογίες επαναδιύλισης-ανακύκλωσης.


Εγγυάται χαμηλό κόστος συμμετοχής στο σύστημα, αφού γνωρίζει ποιες είναι οι ακριβείς παράμετροι που καθορίζουν το κόστος λειτουργίας του διασφαλιζοντας έτσι ότι η χρέωση των υπόχρεων θα γίνεται μέσα από απόλυτα διαφανείς διαδικασίες.


Αναγνωρίζεται ως ένας από τους μεγαλύτερους και αποτελεσματικότερους διαχειριστές στον τομέα των αποβλήτων λιπαντικών και των συσκευασιών τους, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.


Εγγυάται την ορθή διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, συμβάλλοντας ενεργά στην πάταξη της παράνομης διαχείρισης, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος της πατρίδας μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: